ELDEN Brušperk

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré naše interní postupy týkající se zpracování vašich osobních údajů probíhají v naší společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů a jsou zároveň plně v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Společnost , IČ 08960852 shromažďuje především následující údaje:

Cookies

Naše stránky pracují převážně se základními cookies, které jsou nutné pro provoz a fungování webových stránek. Zajišťují například zabezpečení stránek nebo funkci navigace. Dále naše stránky pracují pouze s cookies spojené s nástrojem Google Analytics, který je popsán v následujícím bodě.

Prohlašujeme, že nepracujeme s cookies pro reklamní a marketingové účely naše ani třetích stran a o návštěvnících našich webových stránek nesbíráme žádné osobní údaje.

Google analytics

Naše stránky pracují s nástrojem Google Analytics. Všechny údaje, které nástroj Google Analytics sbírá, jsou pouze obecného charakteru, například o tom, jak se návštěvník na našem webu pohybuje a kolik tráví času v jednotlivých sekcích.

Prohlašujeme, že nesbíráme žádné osobní údaje o návštěvnících webových stránek prostřednictvím nástroje Google Analytics. Pro anonymizaci dat byla využita funkce anonymizace IP adresy (více o principu a fungování anonymizace si můžete přečíst zde).

Databáze zákazníků přihlášená k odběru obchodních sdělení a novinek (newsletter)

Tato databáze obsahuje výhradně kontaktní údaje osob(jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka), které se dobrovolně na základě uděleného souhlasu přihlásily k odběru novinek a/nebo obchodních sdělení ( napři. marketing, vyřízení objednávky, informativní email od společnosti ecomail). Každý zákazník, který udělil souhlas, má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat a z databáze bude vyřazen. 

Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje 
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
  1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Jaká máte práva?

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte jako subjekt údajů právo na :

Informace: o tom, jaké údaje o Vás naše firma zpracovává, v jakém rozsahu a za jakým účelem.
Opravu: v případě, že nás upozorníte na chybné údaje, je i v našem zájmu tyto údaje neprodleně opravit.
Výmaz: každý má právo na výmaz údajů, které byly uděleny na základě souhlasu, kterým pominul oprávněný důvod zpracování nebo takových, které byly zpracovány v rozporu s obecným nařízením GDPR. Naopak správce není oprávněn vymazat takové údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků, jsou nutné pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků.
Omezené zpracování: pokud popřete správnost údajů a chce zpracování pozastavit do doby, než zajistíme opravu těchto údajů nebo v případě, že vznesete námitku proti zpracování.
Vznést námitku: pokud se domníváte, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad právem zachování Vašeho soukromí.
Přenositelnost: poskytneme Vám vaše osobní údaje ve strukturované, strojově čitelné podobě, v případě, že byly splněny všechny podmínky pro zajištění přenositelnosti dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud se chcete dozvědět více o zpracování osobních údajů v naší společnosti, nebo chcete využít některého z Vašich výše jmenovaných práv, je Vám k dispozici mailová adresa správce webových stránek: gdpr. Můžete se také dostavit osobně na adresu sídla, kde můžete také osobně podat žádost k naplnění Vašich práv.